Negensprong Koekelare

Onze klassenraad

De klassenraad is het team van personeelsleden dat onder de leiding van de directeur samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding en het onderwijs van een bepaalde leerlingengroep. De klassenraad bestaat uit de directeur, de zorgcoördinator, de zorgleerkracht, de klasleerkracht(en) en eventueel de leermeester LO.  

 

Hun opdracht bestaat erin de resultaten, de vorderingen en de eventuele problemen van de leerlingen te bespreken. Zo wordt in overleg beslist of een kind beter een jaar zou overzitten of beter de overstap maakt naar een school voor buitengewoon onderwijs. Op het einde van het zesde leerjaar wordt door de klassenraad beraadslaagd over het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. 

 

De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, de doelen die in het leerplan zijn opgenomen, heeft bereikt, om over te gaan naar het volgende leerjaar of om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen.  

 

De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling en is steeds bindend.  

 

Indien de ouders niet akkoord gaan met de beslissing van de klassenraad, kunnen zij zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur wenden die de klassenraad binnen  de drie werkdagen opnieuw bijeenroept. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. De ouders  worden  schriftelijk  verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst.  

Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur binnen een termijn van zeven kalenderdagen na   ontvangst.  

 

Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen.  De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het schoolbestuur 

Iedere regelmatige leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie waarin verklaard wordt dat de leerling de lessen in het laatste jaar van de basisschool regelmatig heeft gevolgd.