Negensprong Koekelare

Gedrag en houding

Een respectvolle houding tegenover medeleerlingen, leerkrachten en toezichthouders is noodzakelijk. Pesten dulden we niet en pakken dit dan ook grondig aan. Intimiteiten tussen leerlingen op de speelplaats vinden we niet gepast. 

 

Wanneer  kinderen  op  de  school  aanwezig  zijn,  met  de  bus  naar  school komen of terug naar huis keren, ‘s middags in de refter eten, zijn er altijd verschillende personen die instaan voor het toezicht.  

Deze  persoon  kan  een  leerkracht  zijn  of  iemand  die  door  de  school aangeworven wordt om die taak te vervullen.  

Die mensen zijn verantwoordelijk voor uw kind en de kinderen dienen zich  

te onderwerpen aan het gezag van deze personen. Ze zijn dan ook bevoegd om, indien dit nodig is en wanneer een kind  of  een groep kinderen dit verdient,  een sanctie te geven of dit door te spelen naar de directie of een leerkracht.  


Wij streven ernaar de goede orde te bewaren en een zachte vorm van tucht en  discipline  aan  onze  kinderen  op  te  leggen.  Als  de  kinderen weten waaraan ze zich moeten houden, als ze weten wat mag en niet mag, dan hebben ze een houvast en kunnen ze zich aanpassen aan de op de school geldende reglementen.